Wie zijn wij?

Wij zijn een uitzendorganisatie gevestigd aan de Felland Noord 12G, 9753TB te Haren. Wij kenmerken ons door de snelheid in het vinden van de juiste kandidaat voor uw vacature en vervolgens 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar te staan om u te helpen. Wij willen met u een duurzame relatie opbouwen op basis van vertrouwen, kwaliteit en meerwaarde om zo de juiste mens op de juiste plek te krijgen. Een duurzame relatie is niet mogelijk zonder een goede zorg voor elkaars gegevens. Daarom laten wij u in dit privacystatement zien welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij dit beschermen.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacystatement draait om u inzicht te geven in hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Allereerst is het van belang dat u weet wat persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar jou, die iets over jou als persoon zeggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: uw telefoonnummer, e-mailadres, maar ook ID-kaart en uw loon- en ziektegegevens.

Het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens klinkt misschien specifiek, maar dat is het niet. Het verwerken omvat iedere bewerking van persoonsgegevens, dus bijvoorbeeld het verzamelen, het opvragen, het wijzigen, het verplaatsen, het verwijderen, het doorsturen enzovoorts. Met andere woorden, bijna alles wat je met gegevens doet die herleidbaar zijn naar u als persoon, is een verwerking van persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelt Decarme Groep B.V.?

Decarme Groep B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten inschrijfformulieren met daarin alle data die noodzakelijk is voor een match tussen werkzoekenden en werkgevers, een registratieformulier voor werkgevers met hetzelfde doel en factuurgegevens. Zonder het verzamelen van uw persoonsgegevens kunnen wij bovenstaande diensten niet verrichten.

Decarme Groep B.V. gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening en de matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Iedere sollicitatie beoordelen wij persoonlijk. Decarme Groep B.V. registreert hoofdzakelijk persoonsgegevens als u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Voor gebruikers en/of het gebruik van de inschrijfformulieren voor werkzoekenden vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer(s)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals arbeidsverleden, opleiding, certificaten, rijbewijstype(n), competenties en vaardigheden en overige relevante informatie voor het genereren van uw persoonlijke cv voor matchingsdoeleinden.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Voor het gebruik van onze diensten vragen wij u soms de volgende gegevens te verstrekken (per e-mail):

 • Naam en rechtsvorm bedrijf
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Voornaam en achternaam contactpersoon/contactpersonen
 • Functie contactpersoon/contactpersonen
 • Postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

 

Na indiensttreding kan het natuurlijk voorkomen dat u ziek wordt. Houd er in dat geval rekening dat wij u kunnen vragen naar:

 

 • Uw telefoonnummer en verpleegadres
 • De vermoedelijke duur van het verzuim
 • Lopende werkzaamheden en afspraken
 • Of het verzuim is veroorzaakt door een arbeidsongeval

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Decame Groep B.V. deelt uw gegevens in principe zo min mogelijk, maar aangezien wij vaak verantwoordelijk zijn voor het vinden van een juiste plek voor de juiste persoon en niet uw formele werkgever worden, komt het wel voor dat wij uw gegevens worden met de organisatie die straks uw werkgever wordt. Dit is in veel gevallen een payrollbedrijf en dat bedrijf wordt vervolgens verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Onderling worden met deze partijen (schriftelijke) afspraken gemaakt over hoe er met persoonsgegevens omgegaan moet worden zodat u zeker weet dat uw persoonsgegevens beschermd zijn en beschermd blijven. Belangrijk is om te weten dat wij alleen de gegevens delen die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wij zullen bijvoorbeeld in geen geval uw sollicitatiegegevens delen met derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Google Analytics, ASP.NET, Facebook en Google. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via de website verzamelen worden zoveel mogelijk gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Soms gebruiken wij uw gegevens echter voor een ander doel, maar hierbij houden wij altijd rekening met het feit dat dit doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Om dit uit te leggen aan de hand van een simpel voorbeeld: solliciteert u voor functie A (het oorspronkelijke doel), maar gaat dit (om welke reden dan ook) niet door? Dan kan het zijn dat wij uw gegevens nogmaals gebruiken voor de sollicitatie op functie B (verenigbaar met het oorspronkelijke doel).

Wij verwerken uw persoonsgegevens van de inschrijfformulieren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst. Verder gebruiken we uw gegevens voor analytische doeleinden met betrekking tot cookies. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van onze registratieformulieren voor werkzoekenden, zullen wij uw persoonsgegevens dus alleen gebruiken om een match tot stand te brengen en een aantal noodzakelijke persoonsgegevens delen met het bedrijf dat uw mogelijke werkgever zal worden. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht voor werkgevers. Daarnaast zullen we werkzoekenden en werkgevers incidenteel per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in ons vakgebied en die in verband staan met de dienstverlening van Decarme Groep B.V.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van persoonsgegevens hebben wij altijd een goede reden en een grondslag in de wet. Om u een idee te geven van deze bewaartermijnen, hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Arbeids- en ziektegegevens: tot 2 jaar na het dienstverband.
 • Loongegevens: tot 7 jaar na het dienstverband.
 • Sollicitatiegegevens (zoals uw cv etc.): tot 4 weken na de sollicitatieprocedure
 • Als de sollicitatieprocedure is afgerond en u wilt dat wij uw gegevens langer bewaren zodat wij u mogelijk in de toekomst een passend aanbod kunnen doen, dan zullen wij uw gegevens (na uw uitdrukkelijke toestemming) maximaal 1 jaar bewaren.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage in de door Decarme Groep B.V. geregistreerde persoonsgegevens krijgen. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Decarme Groep B.V. verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Decarme Groep B.V. voor het gebruik van uw gegevens per mailverzoek te allen tijde intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid. Let op, in sommige gevallen is het niet mogelijk om al uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als er zwaarwegendere belangen zijn of wij uw gegevens vanuit een wettelijke verplichting niet mogen wissen (bijvoorbeeld voor de loonbelastingen).

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Decarme Groep B.V. om uw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of pdf) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen

Zoals blijkt uit dit privacystatement, spannen wij ons naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die wij verzamelen en die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de privacystatement zijn beschreven. Toch kan het voorkomen dat u een klacht wilt indienen over de gegevensverwerking of dat u hierover vragen heeft. Daarom heeft u uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij Decarme Groep B.V.

Naast het indienen van een klacht bij Decarme Groep B.V., heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de onafhankelijke toezichthoudende instantie als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Hoe maak ik gebruik van deze rechten?

Van bovenstaande rechten kunt u op meerdere manieren gebruik van maken. Het snelste en makkelijkste is om dit te doen per e-mail, via: info@decarme.nl.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van uw rechten door een verzoek per post in te dienen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

Decarme Groep B.V.
Felland Noord 12G
9753TB HAREN

Op uw verzoek zullen we zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand reageren. Om er zeker van te zijn dat we te maken hebben met de juiste persoon, kunnen wij een identiteitscontrole uitvoeren alvorens wij uw verzoek verder in behandeling nemen. Er zitten in beginsel geen kosten verbonden aan het uitoefenen van uw rechten, tenzij er sprake is van een buitensporig of ongegrond verzoek.

Beveiliging

Wij doen ons best om uw gegevens te beschermen. Hiervoor treffen wij uitgebreide organisatorische en technische maatregelen. Een voorbeeld van organisatorische maatregelen is dat wij altijd onze computers en ruimtes vergrendelen en dat er geen documenten met persoonsgegevens rondslingeren. Voorbeelden van technische maatregelen die wij onder andere treffen zijn een up-to-date softwaresysteem en unieke inlogcodes. Hoe gevoeliger de persoonsgegevens zijn, hoe strenger we hiermee omgaan om uw privacy nog verder te beschermen.

Ten slotte

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Decarme Groep B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop met hoe deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacystatement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. De meest recente versie van het privacystatement vindt u op: https://www.decarmegroep.nl/privacy-statement/.

Dit privacystatement (Versie 1.1) is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018. Decarme Groep BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01123537. Dit privacystatement geldt voor alle bedrijven en handelsnamen, die onder Decarme Groep geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.